Het T-Buddy project

 

Visie en missie

Voor transgender personen is er de laatste jaren veel dienstverlening uitgebouwd.
Toch kan het aanbod de vraag nauwelijks bijhouden – getuige hiervan de ellenlange wachtlijsten bij de genderteams, en het alsmaar stijgende aantal mensen die in transitie gaan.

Uit onze eigen ervaring weten we dat er nog specifieke behoeften (kunnen) bestaan bij transgenders:
- die buiten het genderteam een eigen traject samenstellen (zelf een psychiater, endocrinoloog, logopedist, chirurgen… vinden)
- die minder zelfredzaam zijn en extra begeleiding, praktische hulp zoals administratie, adressen van hulpverleners, of gewoon een luisterend en begrijpend oor nodig hebben.

Om in deze behoeften te voorzien hebben we het T-buddyproject opgestart.

Wij  geloven in de kracht en de verbinding die uitgaat van dit vrijwillig initiatief voor en door transgender mensen.

Buddywerking

Buddy’s zijn vrijwilligers die zelf transgender, of mensen met een transgender verleden,  zijn en hun ervaring en skills aan andere transgender mensen ter beschikking stellen.

Dit kan  de vorm aannemen van een gesprek (bv over coming-out, over medische of psychische vragen …) of van een gezamenlijke activiteit (bv gaan shoppen of naar ontmoetingsavond gaan) of vrijwillige hulp (bv koken of boodschappen doen na operatie, gepaste dienstverleners vinden…).

Alles liefst op een manier die voor beide partijen prettig is, we streven er naar een “klik” te vinden. De buddy assisteert de cliënt in hun transitie, in het zoeken naar zichzelf, vanuit de eigen ervaring. Het belang en de behoeften van de cliënt staan centraal.

Afspraken

Elke buddy houdt zich aan enkele fundamentele afspraken:

Niets doen wat de cliënt kan schaden, haar/zijn welzijn staat voorop

Geen seksueel contact met cliënten, alle aangegeven grenzen worden steeds gerespecteerd

Het is steeds de cliënt die initiatief neemt tot contact met de buddy

Niet-sturen, autonomie van de cliënt respecteren.

Er wordt geen geld aanvaard of commerciële dienstverlening gedaan. (De eventuele gemaakte onkosten zijn wel voor de cliënt)

Discretie, respect voor privacy van cliënt.

Tussen cliënt en buddy kunnen afspraken gemaakt worden (moedigen wij aan):

Gedurende welke tijdsspanne er contact kan genomen worden en via welk medium, bv bellen of chatten kan tussen 14u en 20u en niet op zondag…

Over de duur van gesprekken bv telefonisch kan in het algemeen een afspraak gemaakt worden (bv max. 1uur) of geval per geval (“ik heb nu even tijd tot 17u, of 20 minuten tijd om te praten, is dat okee voor je?”).

Cliënt en buddy kunnen afspreken dat ze beiden kunnen aangeven waar hun grenzen liggen zodat het gemakkelijker wordt deze te respecteren.

Kwaliteitsbewaking

T-buddy streeft naar een kwalitatieve werking, al mag hierbij nooit vergeten worden dat de buddy’s vrijwilligers zijn.
Als initiatiefnemers trachten wij volgende ondersteuning aan buddy’s te bieden:

Verwelkoming van nieuwe buddy’s en afspraken maken

Sfeer van openheid en vertrouwen creëren waarin alle aanleidingen tot onbehagen kunnen besproken en verholpen worden

Bijeenkomsten met de buddy’s obv gelijkwaardigheid: opvolging van buddyship en intervisie

Hulpmiddelen worden aangereikt, bv literatuur, zorgkaart van het TIP, …

Indien nodig of op verzoek kan vorming gezocht /aangeboden worden.

Aan de "cliënt" kan feedback over de buddy-ervaring gevraagd worden als deze aangeeft dat het buddyship niet langer nodig is.

Ondersteuning

T-Buddy is een vereniging van Het Roze Huis Antwerpen.

Onze maandelijkse bijeenkomst is een praatcafé dat we organiseren elke derde vrijdag van de maand in De Peperfabriek.

Het TIP en Cavaria zijn onze natuurlijke partner en bondgenoot.

We werken graag samen met andere Transgenderverenigingen in heel Vlaanderen.

Contact:


Emailadres :
    Tbuddy.info@gmail.com


Facebookpagina :  T-Buddy